Το ζευγάρωμα των σαλιγκαριών στα εκτροφεία μας.

Μετά που θα τοποθετηθούν οι μάνες/γεννήτορες σαλιγκάρια, και θα ξεκινήσει το ζευγάρωμα και η αναπαραγωγή.